EFIKASNA I EKONOMIČNA APLIKACIJA PESTICIDA

Podelite:
11.03.2024.

Aplikacija pesticida – jedan od neizostavnih procesa u zaštiti bilja

Februar je mesec koji predstavlja prekretnicu u svetu poljoprivrede. Temperature su i dalje niske, ali najhladniji period godine je iza nas. Dani postaju sve duži, pa je upravo ovaj period godine pogodan za pripreme koje treba obaviti pre nego što se upustimo u novu poljoprivrednu sezonu.

Jedan od neizostavnih procesa prilikom pripreme zemlje za uzgajanje biljnih kultura jeste aplikacija pesticida. Pojam pesticida podrazumeva proizvode hemijskog ili biološkog porekla čija je namena sprečavanje, suzbijanje i uništavanje organizama štetnih za biljke i biljne proizvode, kao i suzbijanje i uništavanje nepoželjnih biljaka.

Aplikacija pesticida je kompleksan i delikatan proces koji iziskuje dobro planiranje, proračune, ali i kvalitetne mašine koje su prilagođene potrebnim uslovima. Svako neracionalno korišćenje pesticida može ostaviti ozbiljne i dugotrajne posledice po čoveka i životnu okolinu, pa je edukacija na temu tretiranja zemljišta izuzetno važna.

Osnovni pojmovi:

Drift predstavlja zanošenje čestica i odnosi se na prenos čestica pesticida ili drugih sredstava, kao što su folijarna đubriva, van ciljanog područja tokom aplikacije.

Mesh broj se koristi za opisivanje veličine otvora na mrežici ili filteru kroz koji tečnost prolazi. Manji mesh broj predstavlja veće otvore, a veći manje otvore. U suštini mesh broj predstavlja broj tkanja po metru kvadratnom, što je veći broj to je više tkanja i prolazi za tečnost su manji.

Kapljica – veličina kapljice koja se stvara prilikom prskanja ima značajan uticaj na efikasnost i sigurnost primene. Kapljice se klasifikuju prema veličini u mikrometrima, a različite veličine kapljica imaju različite karakteristike i sposobnosti dospevanja na ciljane površine. 

Preklop se odnosi na preklapanje širine prksaslica tokom prskanja kako bi se osigurala ravnomerna pokrivenost. Pravilan preklop je važan kako bi se izbegle praznine ili preklapanje koje može da rezultira neravnomernom primenom agrohemijskih sredstava.

HiSpeed dizne

Zašto je važna pravilna upotreba pesticida?

Razvoj poljoprivrede značajno je vidljiv na polju primene pesticida i folijarnih đubriva. Danas postoje mnoge vrste preparata koji se koriste za suzbijanje određenih vrsta štetočina, te je moguće primeniti samo ona sredstva koja su neophodna za date uslove, bez unošenja nepotrebnih materija u zemlju.

Biljne kulture su podložne uticaju različitih bolesti, štetočina i korova koji mogu uticati na kvalitet plodova, smanjenje prinosa ili čak dovesti do uginuća biljke.

Faktori koji utiču na efikasnost pesticida su:
  • Temperatura
  • Relativna vlažnost vazduha
  • Brzina vetra
  • VMD-prosečna veličina kapljica
  • pH vrednost vode sa kojom se preparat meša
  • Period poluraspada
  • Drift

Posledice neadekvatne primene pesticida

Loša upotreba pesticida podrazumeva korišćenje veće ili manje količine od one koja je potrebna, primenu sredstava koja nisu adekvatna uslovima ili tretiranje gajene kulture u pogrešnom trenutku. Sve ovo će za posledicu imati smanjeno ili čak izostalo dejstvo, štetu na tretiranoj i susednoj kulturi, u određenim slučajevima se dejstvo pesticida može videti čak i na narednim kulturama. 

Otpornost na preparat biće povećana, što će se pored biljke javiti i kod štetočina, a izuzetno je teško kasnije smanjiti broj tretiranja. Može nastati trovanje korisnih organizama, a u određenim slučajevima i trovanje čoveka i čovekove životne okoline.

Veoma je važan i ekonomski faktor. Neuspela primena pesticida ne ogleda se samo u troškovima materijala i primene. Treba uzeti u obzir da jedna loša primena može da zahteva potrebu za primenom drugog pesticida. Zatim, berba plodova može biti odložena, usevi se nepotrebno gaze, a zemlja dodatno sabija.

Mehanizacija u aplikaciji pesticida

Sam preparat neće biti od velike koristi ukoliko se ne vodi računa o njegovoj primeni. Dobra hemijska zaštita je moguća samo uz dobro odabrane, održavane i podešene uređaje i mašine za zaštitu biljaka. One koje se najčešće koriste su prskalice i atomizeri.

Prskalice

Od svih mašina za aplikaciju pesticida, u našoj zemlji su prskalice najzastupljenije. Prskalice mogu biti nošene, vučene i samohodne mašine. Najčešće mogu biti nošene i vučene, ali su njihovi radni delovi relativno slični.

Najvažniji delovi tipične prskalice su: rezervoar, filteri, pumpe, merno-regulacione jedinice, dizne, creva, fitinzi i spojnice.

 

Rezervoari

Rezervoari prskalice obično su izrađeni od materijala koji su otporni na agresivno dejstvo, koroziju i osiguravaju sigurno skladištenje hemikalija. Najčešće korišćeni materijali su plastika i fiberglass. Veličina rezervoara zavisi od potreba korisnika i veličine površine koja se tretira.

Filteri

Posebnu pažnju treba posvetiti “gustoći filtera” odnosno veličini otvora na njima. Veličina otvora na svim filterima treba da je prilagođena njihovoj poziciji. Nju određuje “mesh” broj koji označava gustinu tkanja po kvadratnom inču i samim tim veličinu otvora.

Predlog stručnjaka je da se gustina filtera, odnosno “mesh” broj povećava kako se tečnost približava diznama, pa je tako preporuka da glavni usisni filteri budu 50-80 mesha, filteri grane 80-100 mesha da bi zaustavili finije čestice od glavnog usisnog filtera. Da bi se sprečilo zapušavanje i preterano habanje dizni, uvek treba koristiti filtere koji se postavljaju u nosač na prskajućem krilu. Pravilna veličina filtera koji treba da se koristi određuje se veličinom otvora na dizni, tj. bojom dizne. Preporuka je da se ispred dizni postave filteri koji imaju 80-100 mesha.

Pumpe 

Postoje pumpe sa prekidnim i neprekidnim delovanjem u zavisnosti od načina potiskivanja tečnosti. Pumpe prekidnog dejstva potiskuju tečnost sa prekidima i zbog svog protoka i radnog pritiska koriste se kod prskalica i kod orošivača. One mogu biti klipne, klipno-membranske i membranske. Pravilan izbor i korišćenje pumpi podrazumeva poznavanje njihovih karakteristika, odnosno pokazatelja rada. Osnovne karakteristike pumpi su: protok, napor, veza napora i cevovoda, snaga za pogon, stepen korisnog dejstva i usisna visina.

Merno-regulacione jedinice

Regulisanje protoka tečnosti ka krilima za prskanje i mešalici, kao i određivanje radnog pritiska, obavlja se pomoću merno-regulacionih jedinica. Norma prskanja je preporučena od strane zaštitara i da bi se ispoštovala norma i pravilan raspored kapljica, važna su tri parametra: brzina kretanja agregata, radnog zahvata prskalice i protoka-kapaciteta tečnosti na krilima prskalice. 

Povećanjem pritiska, raste i protok dizni, ali za dvostruko povećanje protoka potrebo je četiri puta povećati pritisak.

Takođe povećavanje pritiska utiče na povećanje broja sitnih kapljica, što dalje dovodi do toga da su takve kapljice podložnije driftu, isparavanju i slabije prodiru kroz lisnu masu.

Dizne

Dizne su završni elementi prskalice i one određuju veličinu kapljica, oblik i ugao izlaznog mlaza, količinu tečnosti i kvalitet pokrivanja tretirane površine. Dizne su najčešće postavljene na razmaku od 50 cm. Visina krila sa diznama se može podešavati da bi se dobilo adekvatno prekrivanje mlazeva dizni, a samim tim i dobar kvalitet i efikasnost zaštite. Najvažnije karakteristike dizni su: kapacitet, veličina kapljica, radni pritisak, oblik mlaza, domet mlaza. Osim navedenih paramtara, na kvalitet rada dizni utiču još i drugi paramteri kao što su: visina iznad objekta tretiranja, razmak dizni na prskajućem krilu i ukošenost mlaza.

Jedan od najvažnijih zahteva koji se postavlja na rad dizni je ravnomerna raspodela zaštitnog sredstva po površini koja se tretira. Nije dovoljno samo ostvariti zadatu količinu po hektaru, nego je potrebno tu istu količinu jednako raspodeliti po površini.

Kao što je gore navedeno, problem nastaje jer se pri povećanju pritiska povećava udeo sitnijih kapljica koje su podložnije spoljnim faktorima. Na proizvođačima je težak zadatak da usklade pritisak i veličinu kapljica. Proizvođač Agrotop je sa Turbo Drop HiSpeed diznom uspeo u tome. TDHS dizna ima mnogo veću injektorsku komoru koja je specijalno dizajnirana da omogući stvaranje kapljica optimalne veličine, koje sadrže mehuriće vazduha i pri većim pritiscima takva kapljica je manje podložna diftu i isparavanju. U dodiru sa tretiranom površinom mehurići vazduha se raspršuju.

aplikacija pesticida - dizne

Na sajtu Agrotop proizvođača dizni možete pronaći kalkulator za odabir dizni unošenjem parametara koji odgovaraju Vašim uslovima.

Creva, fitinzi i spojnice

Transport tečnosti u prskalicama obezbeđen je pomoću elastičnih creva ili cevi koje spajaju ventili i spojnice. Prečnik creva zavisi od protoka pumpe i ventila koji se nalaze na određenom toku.  Spojnice se koriste za spajanje dva kraja creva ili creva sa drugim delom mašine. Kod izbora krutih sprovodnika (cevi) koji transportuju tečnost postoji mnogo opcija koje se razlikuju po materijalu, veličini i načinu spajanja. Postoje spojnice sa navojem, sa osiguračima, kao i  brze spojnice koje se lako stavljaju i rastavljaju.

Atomizeri

Atomizeri ili orošivači koriste se za tretiranje voćnjaka, vinograda ili višegodišnjih zasada. Ovakve kulture zahtevaju da tečnost putuje daleko i to velikom brzinom kako bi efikasno prodrla kroz vegetativnu masu. Koriste krila sa rasprskivačima koji prskaju od gore ka dole i kreću se iznad useva, pa su pogodne za krošnje drveća i primenu u hortikulturi i šumarstvu.

Radni delovi atomizera su:
  • Delovi za pokretanje tečnosti (rezervoar, pumpa, merno-regulaciona jedinica, rasprskivači)
  • Delovi za pokretanje vazdušne struje (ventilator, kompresor)
  • Usmerivači vazdušne struje (deflektori)

Deo komponenata kao što su rezervoar tečnosti, filteri i mešači se ne razlikuju po konstrukciji od ratarskih prskalica, ali delovi poput pumpe, regulatora pritiska, elastičnih sprovodnika pod pritiskom i dizni razlikuju se po načinu izrade i materijalima. Najznačajnija razlika između prskalica i atomizera je postojanje ventilatora koji atomizerima obezbeđuje nošeni mlaz i hidropneumatsku dezintegraciju tečnosti.

Traktorski atomizer_2                  Traktorski atomizer

 

Agrotop i ARAG predstavljaju lidere u globalnoj proizvodnji i razvoju sistema za aplikaciju pesticida koji su dostupni i na našem tržištu. Tokom svog višedecenijskog poslovanja, Mikron je u obavezan deo svoje ponude uvrstio proizvode vodećih svetskih proizvođača delova prskalice i orošivača. Kod nas možete pronaći zamenske delove za preciznu aplikaciju pesticida, poput raznih komandnih grupa, kao i filtera, ventila, dizni, pumpi, mešalica, merača i mnogih drugih. Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas ili posetite Mikron kako biste dobili stručan savet ili pomoć u vezi aplikacije pesticida.

 

Podelite: